Nevenwerkzaamheden

Het is de ambtenaar toegestaan om nevenwerkzaamheden uit te voeren. In beginsel heeft de overheidswerkgever waar de ambtenaar in dienst is niets te maken met deze nevenwerkzaamheden. De ambtenaar hoeft ook geen toestemming te vragen voor het uitvoeren van nevenwerkzaamheden of te melden dat hij de werkzaamheden uitvoert of gaat uitvoeren. Of de ambtenaar geld verdient met het verrichten van nevenwerkzaamheden doet niet ter zake. De rechtspositieregeling waar de ambtenaar onder valt geeft over het algemeen wel regels omtrent de (verboden) nevenwerkzaamheden voor de ambtenaar. De ambtenaar is echter volgens deze regels wel verplicht opgave te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten als die nevenwerkzaamheden de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken. Met andere woorden als de nevenwerkzaamheden de belangen van de overheidsdienst kunnen raken en deze verband houden met de functie die de ambtenaar uitvoert dient de ambtenaar deze nevenwerkzaamheden wel uit eigen beweging te melden. Een voorbeeld; Een ambtenaar, aangesteld als politiefunctionaris heeft als bijbaan portier bij een nachtclub. In de uitoefening van zijn taak als politiefunctionaris kan het voorkomen, dat hij wordt opgeroepen om bij dezelfde nachtclub als politieambtenaar de orde dient te handhaven. Een loyaliteitsprobleem kan zich dan voordoen. De nevenwerkzaamheden als portier zijn dus (in beginsel) niet verenigbaar. Dit kan anders zijn als de nachtclub niet in het gebied is gevestigd waar de politiefunctionaris zijn diensten uitvoert. Het is overigens aan de politiefunctionaris om uit eigener beweging de nevenwerkzaamhden te melden.

Het is de ambtenaar daarnaast verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld.