Ontslag in het ambtenarenrecht

Binnen het ambtenarenrecht bestaat een gesloten ontslagsysteem. Dit betekent, dat een overheidsorgaan een ambtenaar alleen kan ontslaan op een grondslag zoals genoemd in de rechtspositieregeling. Het overheidsorgaan is dus gedwongen om een ontslaggrond te kiezen die is genoemd in de rechtspositieregeling van de ambtenaar. Ontslag op staande voet is dus niet mogelijk. Dit betekent, dat een overheidsorgaan de keuze heeft uit een aantal ontslaggronden. Het betreft o.a.:

Ongeschiktheidontslag en onbekwaamheidontslag
Disciplinair ontslag
Ontslag uit een tijdelijke aanstelling
Ontslag wegens ziekte
Reorganisatieontslag
Ontslag op andere gronden

Voor alle soorten van ontslag (met uitzondering van ontslag op verzoek) geldt in het algemeen, dat u als ambtenaar nimmer akkoord dient te gaan met het ontslag. Het tekenen van een akkoord voor het ontslag of het niet (tijdig) reageren op de ontslagbrief, kan vergaande consequenties hebben voor een (eventuele) uitkering. Verstandig is om altijd (pro-forma) bezwaar aan te tekenen tegen de brief waarin aan u ontslag wordt aangezegd. Mondeling aangeven, dat u zich niet kunt verenigen met het ontslag is daartoe niet voldoende.